Privacy Reglement

Torre Nova Resort respecteert de privacy van al haar gasten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de geldende Spaanse en Europese regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. 

In dit document wordt het Privacybeleid van Torre Nova Resort beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe en met welk doel we deze gebruiken en welke voordelen je hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website. Neem even de tijd om de onderstaande gedeelten te lezen. 

Torre Nova Resort

Vil.la Torre Nova de Claramunt S.L., handelsnaam ‘Torre Nova Resort’  (hierna genoemd Torre Nova Resort), gevestigd aan de Carrer Torre Nova 14, 08789 La Torre de Claramunt (BCN), Spanje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Carrer Torre Nova 14, 08789 La Torre de Claramunt (BCN), Spanje; info@torre-nova.com

Geert van Heijningen is de functionaris Gegevensbescherming van Torre Nova Resort en hij is te bereiken via geert@torre-nova.com en +34 674 422 179. 

Door gebruik te maken van de website van Torre Nova Resort, www.torre-nova.com (verder: de ‘website’), kun je onder andere online reserveringen maken en vragen- en feedbackformulieren insturen. Wanneer je een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrek je persoonsgegevens aan Torre Nova Resort. Het doel waarvoor en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt is gemeld bij het Agencia Española de Protección de Datos. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Torre Nova Resort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Informatie die je verstrekt binnen de context van een service (bijvoorbeeld een reservering) van Torre Nova Resort, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs;
  • informatie over je voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoorkeuren, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die nodig is om een reservering te kunnen voltooien en/of te voldoen aan speciale verzoeken;
  • informatie over je gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw verblijf en reacties op speciale aanbiedingen of enquêtes;
  • eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Torre Nova Resort.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via geert@torre-nova.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Torre Nova Resort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw reservering en betalingen (zoals het uitvoeren van een reservering, bevestiging van de ontvangst van een betaling in verband met je reservering, het beantwoorden van een verzoek om informatie);
  • Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en speciale aanbiedingen;
  • Torre Nova Resort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de verplichte; registratie van gasten bij de Spaanse autoriteiten en voor onze boekhouding in verband met onze fiscale verplichtingen zoals belastingaangiften.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Torre Nova Resort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Torre Nova Resort verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Torre Nova Resort geeft je persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties). Torre Nova Resort geeft je informatie door aan derden voor zover je uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met jou in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie). Torre Nova Resort geeft je persoonsgegevens ook door aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Torre Nova Resort gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij volgens bovenstaande doelen bewaren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Torre Nova Resort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar geert@torre-nova.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Torre Nova Resort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Agencia Española de Protección de Datos. Dat kan via de volgende link: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Torre Nova Resort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Torre Nova Resort passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die Torre Nova Resort online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van jou worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met geert@torre-nova.com.